Ramipril – Tritace 5 mg 30 tablets/box [กล่อง 30 เม็ด]

box

, 17680

Description

  • Trade name: tritace 5 | ไตรเทซ 5
  • Generic name: ramipril
  • Strength/Dosage form: each tablet = ramipril 5 mg
  • Quantity: 1 box x 3 strips x 10 tablets (1 x 3 x 10’s) | บรรจุกล่องละ 3 แผง (30 เม็ด)

NOTE

  • FREE Shipping (min. 2+): สั่งซื้อยารักษาโรคหัวใจ (ยาลดความดัน) tritace 5 mg จำนวน 2 กล่องขึ้นไปรับสิทธิ์ส่งฟรี