Empagliflozin – Jardiance 10 mg 30 tablets/box [กล่อง 30 เม็ด]

box

, , 5040

Description

 

  • Trade name: jardiance 10 | จาร์ดิอานซ์ 10
  • Generic name: empagliflozin
  • Strength/Dosage form: each tablet = empagliflozin 10 mg
  • Quantity: 1 box x 30 tablets (1 x 30’s) | บรรจุกล่องละ 30 เม็ด

NOTE

  • FREE Shipping (min. 3+): ซื้อยาเบาหวาน jardiance 10 mg จำนวน 3 กล่องขึ้นไปรับสิทธิ์ส่งฟรี
  • Exp. date 01/2026: ยาสิ้นอายุ 01/2026
  • The company has the right to change prices without notice: ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยบริษัทอาจไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า