Trazodone 50 mg 10 tablets/strip [1 แผง]

strip

Description

  • Trade name: trazodone 50 | ทราโซโดน 50 | alternative to desirel and dezodone
  • Generic name: trazodone
  • Strength/Dosage form: each tablet = trazodone 50 mg
  • Quantity: 1 strip x 10 tablets (1 x 10’s) | แบ่งจำหน่ายขั้นต่ำ 1 แผง (10 เม็ด)

NOTE

  • Shipping Fee 60 THB: ซื้อยา trazodone 50 mg มีค่าจัดส่ง 60 บาท (ยกเว้นซื้อร่วมกับสินค้ารายการอื่นที่ส่งฟรี)
  • หมายเหตุ ยา trazodone มีข้อบ่งใช้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นยาปรับอารมณ์ ช่วยให้นอนหลับ รักษาอาการวิตกกังวล รักษาโรคซึมเศร้า และโรคอารมณ์สองขั้ว เป็นต้น ยานี้ต้องติดตามผลการรักษาโดยแพทย์ ผู้ป่วยควรไปโรงพยาบาลตามนัดและไม่ควรหยุดยาเอง การซื้อยา trazodone เหมาะสำหรับผู้ต้องการสำรองยาเท่านั้น หากต้องการใช้ยา trazodone ทดแทนยา desirel ให้ปรึกษาแพทย์
  •  ยาลดความวิตกกังวล trazodone 50 mg บรรจุกล่องละ 50 แผง (แบ่งจำหน่ายขั้นต่ำ 1 แผง)