Insulin Glargine – Semglee 5 pens/box [ไม่ขนส่ง – ไม่แถมกล่องโฟม]

box

, , 43371

Description

  • Trade name: semglee | เซมกลี (เซ็มกลี)
  • Generic name: insulin glargine
  • Strength/Dosage form: each mL = 100 units of insulin glargine (100 units/mL) | pre-filled pen | total 300 units in 3 mL | ปากกา 1 แท่ง บรรจุ 300 ยูนิตใน 3 มิลลิลิตร
  • Quantity: 1 box x 5 pens (1 x 5’s) | หนึ่งกล่องบรรจุปากกา 5 แท่ง

NOTE

  • Exp. date 02/2026: ยาสิ้นอายุ 02/2026
  • FREE needles – 20 needles: ซื้อยาฉีดอินซูลินเซ็มกลี (Semglee) แถมฟรีหัวเข็ม จำนวน 20 ชิ้น
  • FREE ice packs: แถมฟรีน้ำแข็งแช่เย็น
  • No shipping services (only in-store pickup): ไม่มีบริการขนส่งแต่สามารถมารับยาที่ร้านยาได้ (เรียก Grab เข้ารับยาที่ร้านแทนได้)
  • No foam box as a bundle product: ไม่แถมกล่องโฟมเก็บความเย็น ถ้าต้องการกล่องโฟมสำหรับใส่อินซูลินจำเป็นต้องสั่งซื้อเพิ่ม