Sertraline – Pfizer 50 mg 30 tablets/box [กล่อง 30 เม็ด]

box

Description

  • Trade name: sertraline pfizer (Pfizer Parke Davis) | เซอร์ตราลีน ไฟเซอร์ | alternative to zoloft, sertraline sandoz, and serlift
  • Generic name: sertraline
  • Strength/Dosage form: each tablet = sertraline 50 mg
  • Quantity: 1 box x 3 strips x 10 tablets (1 x 3 x 10’s) | บรรจุกล่องละ 3 แผง (30 เม็ด)

NOTE

  • FREE Shipping (min. 3+): ซื้อยา sertraline pfizer จำนวน 3 กล่องขึ้นไปรับสิทธิ์ส่งฟรี
  • Exp. date 02/2028: ยาสิ้นอายุ 02/2028
  • ยา Sertraline pfizer เป็นยาปรับอารมณ์หรือใช้รักษาโรคซึมเศร้าซึ่งต้องติดตามผลการรักษาโดยแพทย์ ผู้ป่วยควรไปโรงพยาบาลตามนัดและไม่ควรหยุดยาเอง การสั่งซื้อยา sertraline pfizer เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสำรองยาเท่านั้น